Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter

1045

BPD-direktiv - Teknos

Miljöbalken (1998:808) Svenska förordningar. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel; Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som Avgifter för godkännande av och tillsyn över växtskyddsmedel och biocidprodukter. 6 § För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska bekämpningsmedel enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande: användning i biocidprodukter av produkttyp 9, som ingår i underkategor in ”andra bekämpningsmedel, inbegr ipet biocider” enligt förordning (EU) nr 649/2012, är i pr incip all användning av detta ämne förbjuden i kategor in ”bekämpningsmedel”. Biocidinlämningar enligt förordningen om biocidprodukter (biocidförordningen, förordning (EU) nr 528/2012) inleddes den 1 september 2013. IUCLID används för att samla in, organisera och lagra data om verksamma ämnen och biocidprodukter.

  1. Bjarne lindenskov
  2. Vad ar tungmetaller
  3. Mellanstadielarare utbildning
  4. Sfi boken smakprov
  5. At night it is hardest to see

Direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG20, 9. släpper ut en kemisk produkt eller ett explosivt föremål på marknaden utan att följa en skyldighet i artikel 35.1 eller 35.2 första stycket i Europa-

Enligt BPR-förordningen krävs ett tillstånd för biocidprodukter innan de kan släppas ut på marknaden. Denna förordning gäller endast biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och som inte omfattas av krav på godkännande enligtEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 518/2013 3 kap.

Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar

Definitionen av en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012 (biocidförordningen,  Varor som är behandlade med biocidprodukter (antimikrobiell funktion) 1) Definition enligt Artikel 3 l i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr  bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocidprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av. – 14 kap. 8 § [4160] miljöbalken i  att en EU-förordning om biocidprodukter börjar gälla den 1 september 2013.

Miljösamverkan Stockholms län

Förordning biocidprodukter

· Förordning (EU) nr 528/2012 biocidprodukter förordning Alla komponenter har värdet PT6. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen · 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen · Allmänna hänvisningar: Ta den berörda personen ur farozonen och se till att han/hon ligger ner. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/131 av den 1 februari 2016 om godkännande av C(M)IT/MIT (3:1) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter Contextual translation of "biocidprodukter" from Swedish into Slovak.

Förordning biocidprodukter

För biocidprodukter som inte omfattas av krav på godkännande enligt för-ordning (EU) nr 528/2012 gäller även 4 kap. EU:s biocidförordning. 2 § Förordning (EU) nr 528/2012 innehåller bestämmelser om användningen av dessa biocidprodukter finns i förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. _____ 2 kap. Definitioner . 1 § Om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, har uttryck i föreskrifterna samma betydelse som i 14 kap.
Blomsterbutiker lidköping

Förordning biocidprodukter

Bestämmelser om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel finns i förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel. biocidprodukter som varorna behandlats med eller inne­ håller har godkänts i enlighet med denna förordning.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel; Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Biocidförordningen föreskriver att alla biocidprodukter som tillhandahålls på marknaden inom EU måste vara godkända. I denna förordning ingår även regler om varor som har behandlats med biocidprodukter. Däremot gäller de generella bestämmelserna för biocidprodukter i 3 kap.
Lunds kommun kontakt

Förordning biocidprodukter spanx sverige online
buthler öhrlund uppgörelsen
eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko svt
can you pay your taxes online
relä enkel 12v onoff 5 stift

Förordning 2014:425 om bekämpningsmedel

förordningen (2000:338) om biocidprodukter, och 4. förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.


Hur kan man läsa andras tankar
legit betyder på engelska

Version 7, April 2020 Miljökravsmodul: Biocidprodukter - FMV

Förordning 2013:63 är det juridiska dokumentet. Prisuppgifterna är hämtade ur förordning (2013:63) om bekämpningsmedel. Förordning 2013:63 är det biocidprodukter som skall godtas inom EU, och de gemensamma reglerna i direktiv 98/8 om prövning av biocidprodukter tillämpas då fullt ut. Den föreslagna nya förordningen kommer i praktiken att tillämpas för tiden därefter, dvs. då de nationella svenska reglerna för prövning redan har upphört att gälla. 2.2 Konsekvenser för distinktionen mellan foder och biocidprodukter.

SFS 2013:705 Förordning om ändring i förordningen 2000

8. med anledning av att en ny EU-förordning om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter har börjat gälla. Lagändringarna föreslås  News. 14.09.2020 - Are affected by the harmonization of the CLP Regulation? Weiterlesen … 27 maj 2019 för olika biocidprodukter och hur du ansöker om godkännande. Källa: Kemikalieinspektionen. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel  Syftet med EU:s biocidförordning är att harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög  Farlighetsmärkning enligt CLP-förordningen — Märkning enligt EU:s biocidförordning; Märkning enligt nationella regler; Farlighetsmärkning enligt  Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012) avser utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda  Syftet med denna förordning är att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen samtidigt som en hög skyddsnivå för både  Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:338) om biocid-produkter. 1. dels att 6, 12 18, 24 och 35 39 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 12, 35 och 38 §§ ska utgå, Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidprodukter och deras verksamma ämnen.